Подаване на сигнали
за нередности!

Сигнализиране за нередности


За да гарантира общоевропейски стандарт за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, Европейският съюз прие Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.). Държавите-членки на ЕС бяха задължени да транспонират директивата в собствените си национални законодателства до 2021 г. В изпълнение на това изискване Народното събрание на Република България прие Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г.).

На основание на закона всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от фондове, инструменти и програми на ЕС. Устни или писмени сигнали могат да бъдат подавани и анонимно, но не се разглеждат по реда на закона.

Всяко лице, подало сигнал за нередност, е защитено по силата на действащата нормативна уредба от уволнение или понасяне на друг негативен ефект вследствие и като резултат от подаването на сигнал за нередност.

Всяко лице, подаващо сигнал, може по своя преценка да използва алтернативно или кумулативно вътрешен канал и външен канал за подаване на сигнали. Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, на които такава защита се предоставя, е Комисията за защита на личните данни.

Подаване на сигнал за нередност


  При желание за подаване на сигнал за нередност чрез попълване онлайн на вграден уеб формуляр изберете бутон "Заяви сигнала онлайн" .

  При желание за подаване на сигнал за нередност чрез изпращане на предварително попълнен PDF формуляр

  • 1.Изтеглете образеца на PDF формуляра за сигнализиране за нередност, чрез бутон "Изтегли Pdf формуляр".
  • 2.Отворете PDF-формуляра с Adobe Reader. и го попълнете.
  • 3.След попълване на изискуемите полета, натиснете бутон "Запиши" .
  • 4.Прикачете попълненения PDF-формуляр чрез "Заяви сигнал за нередност чрез PDF формуляр" .
  • 5.Възможно е да прикачите допълнителни съпътстващи формуляра документи.
  • 6.Моля използвайте задължително изтегления от тази страница PDF формуляр! .

 


 В резултат от успешно подаден сигнал ще получите информация за номера, под който е регистриран в системата, както и уникален ПИН номер за проверка състоянието на подадения от Вас сигнал

 Във всеки един момент можете да оттеглите Вашия сигнал и да заявите, че желаете подадените от Вас данни да бъдат заличени в информационната система. За целта използвайте съответната опция меню "Услуги".

Моля изчакайте . . .

Подаване на сигналЗаяви сигнал за нередност чрез PDF формуляр